16 de setembre 2010

Als bancs o caixes, per sortir de la crissi: ser més humanitaris.

Als bancs i caixes, ja que perden molt amb la subhasta de pisos aconseguits judicialment per morositat, que en realitat és insolvència, jo els demanaria l'impossible, que fossin humanitaris.

Deixar a tots els propietaris fins al 80% (o més, depèn del cas) de les seves taxacions antigues com a crèdit tou, només pagant interessos o sense pagar-los fins a aquest nivell. Aquest crèdit no serviria més que per aconseguir temps i no haver de córrer en vendre immobles, temps per tenir feina, fer negocis o buscar una casa més modesta sense sortir a Rais o Asnef. Tots els bancs i caixes tindrien que ser els primers a llistes de morositat, ja que han necessitat ajuts dels Estats a nivell mundial, encara ara el Santander (BSCH) no ha tornat el seu fons immobiliari Banif al que se li han donat 2 anys de "corralito" financer.


Traduït amb Google translator:

A los bancos y cajas, ya que pierden mucho con la subasta de pisos conseguidos judicialmente por morosidad, que en realidad es insolvencia, yo les pediría lo imposible, que fueran humanitarios.

Dejar a todos los propietarios hasta el 80% (o más, depende del caso) de sus tasaciones antiguas como crédito blando, sólo pagando intereses o sin pagarles hasta este nivel. Este crédito no serviría más que para conseguir tiempo y no tener que correr en vender inmuebles, tiempo para tener trabajo, hacer negocios o buscar una casa más modesta sin salir a Rais o Asnef. Todos los bancos y cajas tendrían que ser los primeros en listas de morosidad, ya que han necesitado ayudas de los Estados a nivel mundial, aunque ahora Santander (BSCH) no ha devuelto su fondo inmobiliario BANIF al que se le han dado 2 años de "corralito" financiero.


For the banks, because they lose much with the court to auction floors made late payments, which is actually insolvent, I ask the impossible, that they were humanitarian.

Leave all the owners up to 80% (or more, depending on the case) of their former valuations as soft loan, paying only interest or not paying them up to this level. This credit will not serve more than to get time and not having to run to sell property, take time to work, do business and seek a more modest home without going to ASNEF or Rais. All banks that would be the first to delinquencies lists, since they need to support States in the world, untill now Santander (BSCH) has not returned his BANIF estate funds that have been given two years "playpen" financial.