10 d’abril 2006

Opinió publicada a Omnium Cultural

Sobre un escrit de Núria Bosch (Catedràtica d’Hisenda Pública UB) vaig replicar (he ampliat un pel la réplica):

Diu (Nuria Bosch) en l'ultim article (les seves frasses les poso en cursiva i els articles del nou Estatut en negreta):

En definitiva, el nou acord ha de permetre que la Generalitat disposi de més recursos per millorar el creixement de l’economia catalana i el benestar i cohesió social de tots els seus ciutadans.

Rebatint punt per punt el seu escrit:

"El primer problema avui és la falta d’autonomia tributària, "

Que li fa pensar que la tindrem?

"La gestión, recaudación, liquidación
e inspección de los demás impuestos del Estado
recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración
Tributaria del Estado,
sin perjuicio de la
delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y
de la colaboración que pueda establecerse especialmente
cuando así lo exija la naturaleza del tributo"

Queda a criteri del Estat la recaptació dels impostos compartits. NO ho fixa l'Estatut.

El segon problema del sistema de finançament actual és l’arbitrarietat i opacitat dels mecanismes de solidaritat.

I amb el nou Estatut quina objectivitat i transparencia obtenim? Qui calcula tots els numeros amb transparencia? Si no tenim Agencia tributaria qui fa els numeros? On renoi veu la transparencia???

"L’acord no concreta la fórmula d’anivellament, al ser una qüestió multilateral. No obstant, sí que estableix algunes pautes".
Paper mullat aleshores. Totes les autonomies establiran pautes, Ceuta i Melilla inclós. El problema es despren de la frase: AL SER UN PROBLEMA MULTILATERAL, es un problema BILATERAL, Estat-Catalunya, si es un problema multilateral votem i perdem per majoria...

El tercer problema que se s’aborda és la diferència de recursos existent entre les Comunitats forals i les de règim comú.

De acuerdo con el artículo 138.2 de la Constitución,
la financiación de la Generalitat no debe
implicar efectos discriminatorios para Cataluña
respecto de las restantes Comunidades Autónomas.
Este principio deberá respetar plenamente los criterios
de solidaridad enunciados en el artículo 208 de
este Estatuto.

(El Títol de l'article:
"Artículo 208. Participación en el rendimiento de
los tributos estatales y mecanismos de nivelación
y solidaridad."
Amb perles com aquesta: "Los citados
niveles
(de solidaritat) serán fijados por el Estado".)

Es deixa de comentar que els principis de solidaritat es posa a la mateixa alçada. Total la equiparació ha de mantindre la solidaritat.

Vull comentar aquí, ja que es veu com un gran avenç, el fixar la posició Catalunya a la ordenació de rendes per cápita:
"El Estado garantizará que la aplicación de
los mecanismos de nivelación no altere en ningún
caso la posición de Cataluña en la ordenación de
rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas
antes de la nivelación.
". L'article oblida definir la renda per capita en termes reals (tenint en compte l'IPC diferenciat). El problema d'aquest punt crec que pot ser el càlcul. Qui calcula la posició i com?

"El quart i últim problema, no lligat al model actual de finançament, és el dèficit en infrastructures. Es garantitza que per a un període de set anys les inversions estatals a Catalunya han d’equiparar-se al pes relatiu del PIB català. "

Es deixa d'anomenar que el FCI es RESTA de la garantia! Aquest fons es determina per l'Estat, de manera opaca i ja es va dient que ES MULTIPLICARA!

Disposición adicional sexta. Inversiones en infraestructuras.
1. La inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación
Interterritorial
, se equiparará a la participación
relativa del producto interior bruto de Cataluña
con relación al producto interior bruto del
Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones
podrán también utilizarse para la liberación
de peajes o construcción de autovías alternativas.

Aquesta senyora s'oblida del FCI! o no es un oblit i es tendenciosa?

I no soc un expert en economía jo, nomes es que se lleguir, i m'he llegit la proposta del Estatut...

Diguem-ho clar:
El finançament al nou Estatut es PITJOR que el del 78. Tanca cap possible biteralitat. Per tenir biteralitat (lo únic que pot fernos guanyar es parlar al Estat de tu a tu i no a la LOFCA entre 14 comunitats amb 1 vot) haurem de modificar aquest Estatut!

Recomano l'article de Guillem López al mateix observatori i La web de Ramón Tremosa (tots els articles i llibres d'ell son de lectura obligada per entendre aquest Estatut, per mi):