20 de maig 2006

L'informació veraç

Ha començat la campanya i veig molt de rotllo.

Qui mostra realment com es l'Estatut?

Pues per a mi es millor aixó que mil campanyes!

1.OPÁ yo ví ha hace una efinició:

Preàmbul de la merda que ens fan votar(veieu *1):

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat.

Ho posa claríssim! Som una nació. Ho veig! Bueno ho veig d'una manera ampliament majoritaria! I ho veig tot recollint sentiments, renoi, el Parlament de Catalunya ho recull, deuria estar caigut, ep! aixó es la clau: la ciutadania! espera que ho arreclo:

La voluntat de la ciutadania recollida, en el seu sentiment, per el Parlament de Catalunya ha definit com a nació d'una manera àmpliament majoritària a la nacionalitat Catalana.

Ara sí que es veu el que diu.
Espera que aixó era el preàmbul, clar segur que la definició bona esta al articulat, aquests Guerra i Zapatero, son tant i tant simpatics. Ja esta:

ARTICLE 1 de la merda.

CATALUNYA
Catalunya, com a nacio/propaganda electoral aqui/nalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.

i 2. De que depen el millor finançament de la Via Lactea?

D'en Carlitos de la Mireia?

NOOOOOO! del Estat!

ARTICLE 206.3 de la merda que ens fan votar el 18 de juny:

Els recursos financers de què disposi la Generalitat es poden ajustar perquè el sistema estatal de finançament disposi de recursos suficients per a garantir l’anivellament i la solidaritat a les altres comunitats autònomes, a fi que els serveis d’educació, de sanitat i altres serveis socials essencials de l’estat del benestar prestats pels diferents governs autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l’Estat, sempre que portin a terme un esforç fiscal també similar. De la mateixa manera, la Generalitat rep recursos, si escau, dels mecanismes d’anivellament i de solidaritat./propaganda electoral aqui/ Els nivells esmentats són fixats per l’Estat.

(*1) definició tant exacte com pot ser-ho "nou Estatut"